اطلاعات صنایع بورسی

بازار

بيشترين حجم معاملات

گروه تعداد سهام حجم
درحال بارگذاری

بيشترين ارزش معاملات

گروه تعداد سهام ارزش
درحال بارگذاری

عرضه و تقاضا

تعداد صف خرید

گروه تعداد کل سهام تعداد سهام در صف مجموع حجم صف
درحال بارگذاری

تعداد صف فروش

گروه تعداد کل سهام تعداد سهام در صف مجموع حجم صف
درحال بارگذاری

ارزش صف خرید

گروه تعداد کل سهام تعداد سهام در صف مجموع ارزش صف
درحال بارگذاری

ارزش صف فروش

گروه تعداد کل سهام تعداد سهام در صف مجموع ارزش صف
درحال بارگذاری

اطلاعات حقیقی

ورود پول حقیقی

گروه تعداد سهام ورود پول حقیقی
درحال بارگذاری

خروج پول حقیقی

گروه تعداد سهام خروج پول حقیقی
درحال بارگذاری

سرانه خرید

گروه سرانه خرید
درحال بارگذاری

سرانه فروش

گروه سرانه فروش
درحال بارگذاری

قدرت خریدار به فروشنده

گروه نسبت
درحال بارگذاری

بازدهی

بیشترین رشد امروز

گروه تعداد سهام میانگین درصد
درحال بارگذاری

بیشترین افت امروز

گروه تعداد سهام میانگین درصد
درحال بارگذاری

بیشترین رشد ۳۰ روزه

گروه میانگین درصد
درحال بارگذاری

بیشترین افت ۳۰ روزه

گروه میانگین درصد
درحال بارگذاری

بیشترین رشد ۹۰ روزه

گروه میانگین درصد
درحال بارگذاری

بیشترین افت ۹۰ روزه

گروه میانگین درصد
درحال بارگذاری